POCETNA STRANA

Seminarski i Diplomski Rad
 
SEMINARSKI RAD IZ RACUNOVODSTVA
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ RACUNOVODSTVA
Gledaj Filmove Online

MATERIJALNO RACUNOVODSVO

MATERIJAL – POJAM I PODELA


Da bi detaljnije objasnili knjigovodstveno evidentiranje troškova materijala neophodno je prvo objasniti šta ovaj termin predstavlja u menadžmentu racunovodstva. Materijal u knjigovodstvenoj terminologiji oznacava stvar koja se u procesu proizvodnje troši kao predmet rada. U najširem smislu pod materijalom se pored sirovina , osnovnog i pomocnog materijala tj. predmeta rada podrazumevaju i pomocni neproizvodni materijal , gorivo i mazivo , sitan inventar , ambalaža , auto gume i otpaci.

SIROVINE – su proizvodi primarne proizvodnje koji u promet dolaze u ne preradenom stanju ( npr. ruda , nafta , poljoprivredni proizvodi kao što su vuna , šecerna repa ... ).

OSNOVNI MATERIJAL – su proizvodi preradivacke industrije koji zajedno sa sirovinama cine osnovnu sadržinu nekog proizvoda.

POMOCNI PROIZVODNI MATERIJAL – ulazi u sastav novog proizvoda , ali ne cini njegovu osnovnu sadržinu. U ovu vrstu materijala možemo kao primer navesti boju , lepak , lak ...

POMOCNI NEPROIZVODNI MATERIJAL – su materijali koji ne ulaze u sastav novog proizvoda ali omogucavaju normalno odvijanje procesa proizvodnje i poslovne aktivnosti u celini.

GORIVO – takode ubrajamo u materijal koji je shvacen u širem smislu definicije i koji može biti tehnološko , energetsko i gorivo za ogrev.

SITAN INVENTAR – cine sva ona sredstva za rad ciji je vek trajanja kraci od jedne godine ili im je pojedinacna nabavna vrednost manja od propisanog limita.

AMBALAŽA – predstavlja materijal ali i stvari koje služe za pakovanje proizvoda radi ocuvanja njihovog kvaliteta i kvantiteta kako pri skladištenju tako i pri transportu. Sa gledišta funkcije može se podeliti na : ambalažu koja ima karakter osnovnog sredstva i ambalažu koja ima karakter obrtnog sredstva.

U svakom preduzecu postoje komisije za kvalitativan i kvantitativan prijem materijala. Pored clanova komisije koju obicno cine 2-3 clana prisustvuje i magacioner koji prima materijal na skladištenje. Ako je pošiljka ispravna sastavlja se prijemnica materijala u 3 primerka : jedna ostaje magacioneru radi magacinske evidencije ( kartoteke ) , druga se daje nabavnoj službi za pracenje izvršenja ugovora a treca se pripaja uz ulaznu fakturu dobavljaca kao dokaz da je po fakturi preuzet materijal i da se može knjižiti i isplatiti.

Po obavljenom kvalitativnom i kvantitativnom prijemu materijala i usaglašavanja isporuke sa otpremnicom pristupa se knjigovodstvenom obuhvatanju nabavke materijala , a o tome cemo govoriti u nastavku teksta.


KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA MATERIJALA


Evidencija o materijalu , sitnom inventaru , ambalaži i auto gumama vodi se u finansijskom , materijalnom i magacinskom knjigovodstvu. U finansijskom knjigovodstvu vodi se sinteticka evidencija po vrednosti. To znaci da racun materijal pokazuje svojim prometom i saldom stanje ali i kretanje ukupnih zaliha materijala. Pored sinteticke vodi se i analiticka evidencija materijala , sitnog inventara , ambalaže i auto guma po vrsti kolicini i vrednosti. Takvu analiticku evidenciju nazivamo materijalno njigovodstvo. U njemu se pojavljuje onoliko racuna koliko se vrsta materijala koristi u datom preduzecu , a racun se pokazuje ne samo vrednosno vec pokazuje kolicinsko stanje i kretanje zaliha konkretne vrste materijala.

Magacinska evidencija je takode analiticka evidencija , ali se od materijalnog knjigovodstva razlikuje po tome što se u njoj iskazuju promene i stanje pojedinih vrsta zaliha samo u vidu naturalnih pokazatelja. Takav tip evidencije vodi se samo po vrsti i kolicini a ne i po vrednosti.

Evidencija materijala , sitnog inventara , ambalaže i auto guma može se voditi po : stvarnim nabavnim vrednostima , kombinovanim nabavnim vrednostima , planskim ( obracunskim ) nabavnim vrednostima , što ima veliki uticaj na knjigovodstveno obuhvatanje ulaganja finansijskih sredstava u pomenute oblike obrtnih sredstava.


NEFAKTURISANI MATERIJAL

Materijal može biti kupljen i primljen u magacin a da faktura od dobavljaca još nije stigla. Tada govorimo o nefakturisanom materijalu. Prijem materijala dovodi do povecanja zaliha materijala , pa iako faktura od dobavljaca nije primljena sticu se uslovi za knjiženje nabavke materijala po osnovu prijemnice materijala. Mnoga preduzeca ne knjiže primljeni materijal sve dok od dobavljaca ne prime fakturu. Takav postupak je suprotan nacelima ažurnosti i potpunosti knjiga i bilansa.

Bez obzira što je obaveza prema dobavljacu nastala ona se sve do prijema obuhvata na racunu Dobavljaci za nefakturisani materijal. Pri knjiženju fakture od dobavljaca knjiže se i evidentirane visine obaveza prema dobavljacima i iznosa na koji ta faktura glasi. Graficki prikaz ovog knjiženja izgleda :


1) prijem materijala za koji nije primljena faktura ;
2) prijem fakture od dobavljaca za ranije primljeni materijal ;
3) knjiženje razlike izmedu nižeg iznosa fakture i više evidentirane obaveze ;
4) knjiženje razlike izmedu višeg iznosa fakture i niže evidentirane obaveze.

MATERIJAL NA PUTU


Mesto isporuke koje se ugovorom utvrduje izmedu prodavca i kupca može biti bilo koje mesto koje se nalazi na putu od prodavca do kupca. Kada se preuzimanje tj. isporuka vrši van magacina kupca može se dogoditi da faktura stigne pre nego što stigne materijal. Kako je materijal preuzet od dobavljaca svojina je kupca i putuje na njegov rizik i kao takav može se evidentirati kao Materijal na putu. Na dugovnoj strani racuna Materijal na putu knjiži se fakturna vrednost materijala , a za isti iznos odobrava racun Dobavljaci ( jer je obaveza prema dobavljacima nastala vec pri preuzimanju materijala na mestu isporuke ). Po prispecu materijala i njegovom prijemu u magacin prenosi se fakturna vrednost materijala sa racina Materijal na putu na racun Materijal. I ovo knjiženje možemo predstaviti graficki :


1) prijem fakture za materijal koji putuje na teret i rizik kupca ;
2) prijem materijala sa puta ;
2a) prijem fakture za zavisne troškove ;
2b) zavisni troškovi placeni u gotovom ;
2c) zavisni troškovi placeni cekom ;


MATERIJAL NA OBRADI I DORADI


Materijal koji je kupljen od dobavljaca i primljen u magacin upucuje se ponekad pre nego što se izda u proizvodnju drugim preduzecima na obradu i doradu. Troškovi obrade i dorade smatraju se elementom nabavne vrednosti materijala. Ovakav materijal izziva smanjenje zaliha materijala i pojavu novog oblika aktive. Po završenoj obradi i doradi materijal se vraca na zalihe.

Racun Materijal se zadužuje kako se vrednost materijala vracenog sa obrade ili dorade tako i za troškove koje je ona izazvala. U ove troškove pored naknada za izvršene usluge ubrajaju se i ostali troškovi izazvani slanjem materijala na obradu i doradu ( npr. troškovi prevoza ). Pri tome odobrava se racun Materijal na obradi i doradi koji je bio predmet obrade a racun Dobavljaci za isnos fakture za te usluge tj. sve ostale troškove izazvane obradom ili doradom. Knjiženje i ove vrste materijala predstavicemo grafickim prikazom konta :

1) otpremanje materijala na obradu ili doradu ;
2) troškovi uslovljeni obradom ili doradom , prema fakturi , placeni cekom preko žiro-racuna , placeni u gotovu i prijem materijala sa obrade ili dorade .

KNJIŽENJE MATERIJALA U SKLADU SA PROPISANIM KONTNIM OKVIROM


Kontni okvir predstavlja spisak svih racuna koji mogu biti otvoreni u knjigovodstvu preduzeca , izabranih i klasifikovanih prema unapred utvrdenim ciljevima knjigovodstva. Kontni okvir preduzeca primenjuju otvarajuci racune koji su im potrebni. U našoj zemlji kao i mnogim drugim propisan je jedan jedinstveni kontni okvir za sva preduzeca i zadruge , i on je obavezan da se primenjuje. Što se tice materijala u nastavku teksta objasnicemo koji su to racuni u okviru kontnog okvira propisani za knjiženje materijala.

GRUPA RACUNA 51 – TROŠKOVI MATERIJALA


Nacin knjiženja na racunima ove grupe zavisi od toga da li se evidencija o stanju , nabavci i troškovima materijala vodi na racunima grupe 10 – Materijal u okviru finansijskog knjigovodstva , ili na racunima 910 – Materijal u okviru klase 9. Ako se knjiže na racunima grupe 10 troškovi materijala se knjiže zaduživanjem racuna 511 , 512 , 513 , 573.

Svako preduzece samo odlucuje da li ce voditi posebnu evidenciju o stanju , nabavci i troškovima materijala i u knjigovodstvu za obracun troškova i ucinaka ili ce ove podatke iskazivati samo u finansijskom knjigovodstvu. U okviru grupe 51 – troškovi materijala predvideni su sledeci racuni :

510 – nabavka materijala ;
511 – troškovi materijala za izradu ;
512 – troškovi ostalog materijala ( režijskog ) ;
513 – troškovi goriva i energije.

RACUN 510 –Nabavka materijala

Na racunu 510 iskazuje se nabavka materijala u korist racuna grupe 43 – obaveze iz poslovanja , kada se podaci o stanju , nabavci i troškovima materijala vode na racunu 910 – Materijal , u okviru obracuna troškova i ucinaka. U tom slucaju na kraju obracunskog perioda odobrava se racun 510 uz zaduženje svih racuna iz grupe 51 za isnos troškova i zaduženja , ili se odobrava racun grupe 10 – Zalihe materijala za promenu vrednosti zaliha na kraju obracunskog perioda.

Za knjiženje na ovom racunu najneposrednije bi se mogli primenjivati sledeci medunarodni standardi finansijskog izveštavanja :

MRS 2 – Zalihe , koji reguliše priznavanje , vrednovanje i obelodanjivanje u vezi sa robom.

MRS 3 – Troškovi pozajmljivanja koji se primenjuje u slucaju da se preduzece opredelilo za dopušteni alternativni postupak za kapitalizovanje troškova pozajmljivanja.

RACUN 511 – Troškovi materijala za izradu

Prema propisanom kontnom okviru na ovom racunu iskazuju se troškovi materijala za izradu u korist racuna 510 – Nabavka materijala , u kom slucaju se podaci o stanju , nabavci i troškovima materijala vode na racunu 910 – Materijal u okviru obracuna troškova i ucinak.

Ako se podaci o pocetnom stanju , nabavci i troškovima materijala vode na racunima grupe 10 – Zalihe materijala u finansijskom knjigovodstvu troškovi materijala za izradu knjiže se zaduženjem ovog racuna u korist racuna 101. Za knjiženje na ovom racunu pored gore pomenutog MRS 2 – Zalihe može se primenjivati i MRS 23 – Troškovi pozajmljivanja.

RACUN 512 –Troškovi ostalog materijala ( režijskog )

Na ovom racunu iskazuju se troškovi ostalog materijala u korist racuna 510 u kom slucaju se podaci o stanju , vrednosti , nabavci i troškovima materijala vode na racunu 910 – Materijal u okviru obracuna troškova i ucinaka. Ako se podaci o stanju , nabavci i troškovima materijala vode na racuni 101 – Materijal u finansijskom knjigovodstvu troškovi režijskog materijala knjiže se zaduženjem ovog racuna u korist racuna grupe 10 – Zalihe materijala. Na ovom racunu iskazuje se trošak u visini nabavne vrednosti utošenog režijskog materijala koji može biti :

- potrošni materijal koji se montira na mašine ( brusne ploce , burgije , igle )
- maziva
- rezervni delovi
- sitni inventar koji se tretira kao zaliha
- auto gume
- kancelarijski materijal
- sredstva za održavanje cistoce .

Troškovi ostalog materijala su troškovi koji se mogu ukljuciti u cenu koštanja proizvoda i usluga. Izlaz sa zaliha navedenih materijala obracunava se prema jednom od dozvoljenih metoda :

- FIFO metod
- metod prosecnih ponderisanih cena
- metod specificne identifikacije
- maloprodajni metod.

Zakonom o porezu na dobit preduzeca u poreskom bilansu se priznaju troškovi ostalog ( režijskog ) materijala u visini iskazanoj prema FIFO metodu i metodu prosecnih ponderisanih cena.

RACUN 513- Troškovi goriva i energije

Na ovoj grupi racuna iskazuju se troškovi goriva i energije u visini nabavne vrednosti utrošenog goriva. Te troškove cini vrednost utrošenog goriva kao što su naftni derivati , gas , ugalj , drva , utrošena elektricna energija , para i drugo. Gorivo koje se ne skladišti vec se direktno utroši knjiži se na osnovu fakture dobavljaca na ovom racunu , a na isti nacin knjiže se i troškovi elektricne energije.

Troškove goriva i energije cine troškovi koji se mogu ukljuciti u cenu koštanja proizvoda i usluga pod uslovom da su nastali u nabavci , upravi ili prodaji i da nije u pitanju prekomerno trošenje. Izlaz za zalihe goriva se obracunava jednom od dozvoljenih metoda :

- FIFO metod
- LIFO metod
- metod prosecnih ponderisanih cena
- metod specificne identifikacije
- maloprodajni metod.

Na osnovu clana 29 , stav 1 tacka 1 Zakona o Porezu na dodatu vrednost u utrošak goriva i energije urošene za putnicke automobile , motocikle , plovne objekte kao i vazduhoplove ukljucuje se PDV iskazan na ulaznoj fakturi dobavljaca pri nabavci ovih energenata.


ZAKLJUCAK


Menadžment racunovodstva predstavlja jedan od najbitnijih delova preduzeca koji da bi ispunio knjigovodstvene ciljeve mora koristiti sve instrumente koji su medusobno povezani i cine jednu vrstu sistema koji obezbeduje protok podataka o promenama na imovini preduzeca u koju se i neizostavno ubraja i materijal. Osnovni knjigovodstveni instrumenti služe prikupljanju , pripremi , evidentiranju i izveštavanju o posledicama poslovanja i rezultatu datog preduzeca.

Uspešnost poslovanja ovog menadžmenta vrlo je razlicit po pojedinim preduzecima. To je posledica subjektivnih faktora ( strucnost i radna disciplina ) i objektivnih faktora ( stepen razvijenosti knjigovodstva i tretman racunovodstvene službe u preduzecu ). Veoma je bitan i stepen savremenosti tehnike knjiženja , nivoa strucnosti kadrova bez obzira na cinjenicu da su vežeci privredno-finansijski propisi obavezni za sva preduzeca. Knjigovodstvo svakog preduzeca je glavni nosilac brojnih informacija o stanju i izvorima sredstava , poslovnim rezultatima i osnovnim funkcijama preduzeca.


LITERATURA:

1.Finansijsko racunovodstvo , dr Gavrilo Ilic ; dr Radiša Radovanovic , Beograd 1997.

2. Primena kontnog okvira , Zoran Petrovic i Kosana Vicentijevic

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi