POCETNA STRANA

Seminarski i Diplomski Rad
 
SEMINARSKI RAD IZ RACUNOVODSTVA
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ RAČUNOVODSTVA
Gledaj Filmove Online

ИНВЕНТАР И ИНВЕНТАРИСАЊЕ

Инвентар је детаљан попис средстава и извора средстава. Настаје као резултат пописивања свих средстава и извора средстава у одређеном тренутку. Почетни биланс се саставља на основу почетног инвентара: Инвентар приказује средства и изворе средстава појединачно по количини и вредносно, а биланс приказује средства и изворе средстава само вредносно и то збирно. Предузећа су дужна да пописивање врше најмање једном годишње, на крају године приликом састављања биланса стања и биланс успеха.

Нацела уредног инвентарисања:

 1. Појединачно обухватање и процењивање – сваки имовински предмет се уноси појединачно и процењивање се врши појединачно. Одустаје се под условом великог броја истих ствари. Ово правило је вазно због контроле.
 2. Потпуност – мора се пописати целокупна имовина. Она која се налази у фирми као и она која се налази код других. Туђа имовина се такође пописује када се налази код нас и то на посебној пописној листи.
 3. Начело економске својине – предмет пописа није само имовина која се налази у предузећу већ и она на коју имамо економско право (ауто на кредит). Економска својина постоји када се уживају све користи и сносе сви ризици и трошкови који су везани за њену употребу а она није у власништву предузећа. (док се не отплати последња рата).
 4. Начело адекватног обележавања – ако се имовина заведе под другим називом ствара се мањак или вишак, тако да је исти назив неопходан ако и у књиговоству.
 5. Начело омогућавања накнадне провере – увек се чувају радне листе и прилазу уз пописну листу и обезбедјује се провера.

1. ИНВЕНТАР- ПОЈАМ И ЦИЉ ИНВЕНТАРИСАЊА

Попис или инвентарисање је утврђивање стварног стања средстава и извора средстава, као и упоређивање са књиговодственим стањем. Циљ инвентарисања је да се утврди стварно стање средстава и извора средстава у одређеном тренутку и да се тако утврђено стање упореди са књиговодственим стање, да би се проверили тачност књиговодствене документације и правилност руковања материјланим вредностима. Разлике између стварног и књиговодственог стања могу настати из више разлога, као нпр:

 • грешке у књиговодству
 • грешке при манипулацији средствима
 • постепено губљење на тежини - кало
 • постепено губљење кватитета - квар
 • материјалне штете
 • виша сила
 • несавесно руковање
 • криминал....

Значи, инвентарисање има контролну улогу у очувању и заштити имовине којом предузеће располаже. Неслагање стварног и књиговодственог стања исказује се као мањак или вишак.
Циљ инвентарисања је:

 • у двојном књиговодству да се сведе књиговодствено стање засновано на 

 документованим променама на стварно стање засновано на стварним променама, 

 • у простом књиговодству да се прикаже укупна имовина, обавезе и резултат,

да се на основу два узастопна инвентара утврди резултат предузећа настао у периоду између два инвентара.

Инвентарисање је обавезно за сва предузећа. Законом о рачуноводству је предвиђено да сва предузећа најмање једном годишње врше инвентарисање. То инвентарисање се врши најчешће на крају пословне године, 31. децембра, и предствља редовно инвентарисање.

Inventarisanje

На почетку пословања предузећа такође се врши обавезно и редовно инвентарисање. Редовно инвентарисање обухвата попис целокупне имовине, средстава и извора средстава, па је истовремено оно и потпуно инвентарисање.

Ванредно инвентарисање се најчешће врши у току пословне године и обухвата попис појединих делова средстава, нпр. материјала, робе или благајне, па је оно, значи, непотпуно. Ванредно инвентарисање се врши у случају повећања или снжења цена, приликом предаје дужности магационера, контроле појединих лица која рукују средствима и сл.

Инвентарисање се може обавити повремено, а то значи да се у одређеним временским интервалима утврђује тренутно стање средстава и извора средстава, док се континуирано инвентарисање обавља у току целе године. Ово је карактеристично за она предузећа чији попис свих средстава или само неких, траје дуго.

2.ОРГАНИЗАЦИЈА ИНВЕНТАРИСАЊА

Пре самог инвентарисања потребно је извршити низ припреминх радњи, као што су:

 • формирање комисије за попис
 • припрема потребног материјала за обављање пописа
 • ажурирање књиговодства и
 • сређивање и припрема материјалних вредности које се пописују

Пописне комисије одређују органи управљања у предузећу. Комисија мора имати најмање 3 члана. Сваки члан има и свог заменика. Према потреби, може се формирати и више комисија, али у том случају једна комсија је централна и она руководи радом осталих комисија. Чланови пописне комисије не могу бити лица која воде евиденцију имовине која се пописује. Комисији за попис је неопходно обезбедити неопходан материјал за рад, као што су пописне листе, хартија, индиго исл. 
 
Књиговодствена евиденција, нарочито аналитичка, треба да буде ажурирана, како би се могло упоредити стварно стање утврђено пописом са књиговодственим. Одређене материјалне вредности које се пописују треба да буду сређене, сложене, прегледане, како би се олакшало утврђивање стварног стања бројањем, мерењем, итд.
Пре него што почне са радом, комисија мора да направи план за обављање пописа. То значи да одреди време почетка, завршетка и место пописа, и да се тог плана придржава.

Утврђено стварно стање имовине комисија уноси у пописне листе. То су штампани обрасци, различити за различите делове имовине, који обавезно садрже податке о стварном стању количински и вредносно, књиговодствено стање, разлике та два стања. Комисија ће тек након уношења стварног стања у пописне листе унети податке из књиговодства. Пописне листе потписују чланови комисије. Изглед пописне листе је дат у наставку.

Popisna lista
Пописна листа

Уколико се по утврђеном попису констатују неслагања у смислу вишка или мањка, пописне комисије су дужне да анализирају узроке тог неслагања и да саставе извештај о попису.
По обављеном редовном - потпуном попису - саставља се елаборат о инвентарисању. Он садржи:

 • одлуку органа управљања о попису и формирању пописних комисија и решења за комисије
 • пописне листе свих средстава и извора средстава
 • извештаје пописних комисија о току пописа и о обављеном попису
 • рекапитулацију утврђених вишкова и мањкова
 • одлуку органа управљања о књижењу тих вишкова и мањкова

У наставку је дат почетни инвентар једног предузећа.
 
Почетни инвентар предузећа ММ из Београда, на дан 01. 01. 2005. године:

3.ГОДИШЊИ ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА У ШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА- КОНКРЕТАН ПРИМЕР

3.1. Увод

Правилником о буџетском рачуноводству и рачунском плану утврђена је обавеза годишњег пописа имовине и обавеза за буџет и буџетске кориснике и то са стањем на датум биланса. Од овога су изузети буџетски корисници који обављају музејску, књижничарско или библиотечну делатност, који списак књига и библиотечне грађе могу обавити у року који није дужи од три године. Како школе у свом саставу имају школске библиотеке које обављају књижничарско делатност, ова одредба односи се и на њих. Списак имовине обавља се и на почетку пословања буџетског корисника, али и услед статутарних промена. Списак имовине сложен је и обухватан посао и њему се мора приступити одговорно и темељно. Осим главне сврхе списка, а то је усклађивање књиговодственог стања имовине и обавеза са стварним стањем, списак имовине и обавеза има контролну сврху.
За списак имовине и обавеза одговоран је директор школе.

3.2. Радње које претходе попису имовине и обавеза

Пре самог пописа имовине и обавеза потребно је:

 1. донети одлуку о годишњем попису имовине и обавеза,
 2. именовати комисију за попис,
 3. проверити јесу ли правилно прокњижене све набавке и донације дуготрајне имовине,
 4. проверити аналитичке евиденције дуготрајне имовине усаглашене са одговарајућим рачунима главне књиге,
 5. проверити документираност задужености радника за поједину дуготрајну имовину и сл,
 6. припремити обрасце за попис,
 7. означити дуготрајну имовину номенклатурне бројевима.

Према Правилнику о буџетском рачуноводству и рачунском плану директор школе доноси Одлуку о попису имовине и обавеза којом се именује комисија за попис имовине и обавеза, утврђује датум и дан пописа, рокове обављања пописа, рокове достављања извјештаја пописног комисије о обављеном попису.
Комисија за попис имовине и обавеза мора имати најмање председника и два члана. У комисију не би требале бити именоване особе које су одговорне за имовину, које су задужене за средства која се пописују те особе које воде књиговодствену евиденцију тих средстава. У пописним комисијама могу бити именована и лица које нису у радном односу у школи која обавља листу. Директор може именовати више комисија. На пример, ако школа има подручне школе, директор може именовати посебне комисије за сваку подручну школу. Комисије се могу именовати и према врсти имовине коју ће пописивати, па се тако може посебно именовати комисију за основна средства, комисија за ситан инвентар, комисија за новчана средства и сл Ако се именује више комисија, онда се мора именовати и главно комисија. Школе су мали пословни субјекти који немају велику количину и вредност имовине те се у правилу не именује више комисија за попис имовине и обавеза.
Датум списка датум је биланса, односно 31. 12. извјештајне године, док је дан списка или време из листе онај када се стварно обавља листу.Уобичајено је да се списак обавља током неколико дана и то непосредно пре краја извјештајне године или непосредно после последњег дана извјештајне године. Дан списка потраживања и обавеза одређује се након
31. 12. извештајне године јер је за њихов списак потребно у књиговодству школе прокњижити све пословне промене које се односе на потраживања и обавезе. Листа новчаних средстава, такође се спроводи почетком месеца јануара на основу извода и извјештаја о стању тих средстава.
Рок достављања извјештаја пописног комисије о обављеном попису мора бити одређен тако да комисија за попис има довољно времена за састављање квалитетног извјештаја, а опет и не претерано дуги рок, због евидентирања резултата пописа у пословне књиге и благовременог састављања финансијских извјештаја за извјештајни период.

Пример Одлуке

___________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Основна школа Петар Кочић
Источно Сарајево
На основу одредби Правилника о буџетском рачуноводству и рачунском плану, директор школе дана 25. 11. 2008. године доноси
ОДЛУКУ
О ГОДИШЊЕМ ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА

 1. Са стањем на дан 31. 12. 2008. године треба обавити редовни годишњи попис имовине и обавеза и то:

-          непроизведене дуготрајне имовине,
-          произведене дуготрајне имовине,
-          ситног инвентара,
-          новца у благајни,
-          потраживања и обавеза.

 1. За обављање и организацију пописа именује се слиједеће комисија:

-          Иво Ивић, председник комисије,
-          Ана Анић, члан,
-          Марија Марић, члан.

 1. Листа ће се обављати у времену од 15. 12. 2008. до 05. 01. 2009. године према плану рада Комисије.
 2. Извјештај о попису и резултату листе са образложењима, мишљењима и предлозима у вези с инвентурним разликама, мора бити израђен и достављен директору школе најкасније до 15. јануара 2009. године.

Ова Одлука доставља се члановима именованог Комисије и рачуноводству школе.
Директор:
Перо Перић
___________________________________________________________________________

3.3. Поступак пописа

Пре самог почетка пописа комисија треба саставити временски план пописа у оквиру задатог периода из Одлуке. Планом списка треба водити рачуна да се прво попише она имовина и обавезе које се најмање мењају, а касније имовина и обавезе чије се позиције чешће мењају као што је нпр, новац у благајни. Листа готовог новца упутно је обавити непосредно после завршетка календарске године, а ако је то немогуће, онда код пописа треба уважити евентуалну разлику која је настала због промета благајне до тог датума. Комисија за попис имовине и обавеза податке за списак уноси појединачно у натуралним и новчаним изразима у пописне листе. Пописне су листе књиговодствене исправе чију вјеродостојност потврђују својим потписима чланови пописног комисије.
Пописне листе не смеју да садрже књиговодствена стања имовине, како комисија не би злоупотријебило податке те уместо стварних стања у пописне листе уписали стања из књиговодства. Елементи пописне листе нису прописани, па свака школа може креирати образац према својим потребама. Упутно би било за сваку просторију школе креирати своју пописну листу, а онда све податке из појединачних пописних листа објединити у једну главну листу. Овај поступак није компликован, ако имамо одговарајућу компјутерску апликацију.
Означавање произведене дуготрајне имовине номенклатурне бројевима веома је важно јер олакшава рад комисије у пописивању предмета и утврђивању евентуалних разлика.
Осим пописа основних средстава, комисија пописује и новчана средства у благајни школе и то упоређујући стање благајне на дан 31. 12. из благајничког извјештаја и стварног стања готовог новца у благајни. Потраживања и обавезе, такође су предмет пописа. Комисија утврђује да ли постоје потраживања и обавезе које нису евидентиране у књиговодству школе те утврђује разлоге ненаплаћених потраживања и неизмирених обавеза.

3.4.Извјештај о обављеном попису

Након обављеног пописа комисија за попис саставља извештај о обављеном попису. Извјештају се прилажу пописне листе са резултатима пописа. Извјештај о обављеном попису треба да садржи:
-          предлог за расходовање средстава,
-          разлог расходовања средстава,
-          мишљење о утврђеним мањковима и вишковима имовине (нефинансијске и финансијске) те разлог насталих мањкова и вишкова,
-          мишљење о стањима на потраживањима и обавезама,
-          предлог за начин књижења утврђених мањкова и вишкова и сл
Извјештај се, заједно са пописним листама, предаје директору школе.

ПРИМЕР ИЗВЈЕШТАЈА О ОБАВЉЕНОМ ПОПИСУ

_______________________________________________________________________
Основна школа Петар Кочић
Комисија за попис имовине и обавеза
Источно Сарајево, 15. јануара 2009.
Према Одлуци о годишњем попису имовине и обавеза од 25. 11. 2008. комисија за попис имовине и обавеза подноси
ИЗВЕШТАЈ
о обављеном попису имовине и обавеза
Комисија у саставу:
1.       Иво Ивић, председник
2.       Ана Анић, члан
3.       Марија Марић, члан
обавило је списак имовине, потраживања и обавеза са стањем на дан 31. децембра 2008. године те утврдио следеће:
.
1.       Књиговодствено стање ситног инвентара у потпуности одговара стварном стању. Због дотрајалости комисија предлаже расход сљедећега ситног инвентара:
-          касетофон, ном. бр. 56 / С, 2 ком;
-          принтер, ном. бр. 78 / С, 1 ком;
-          калкулатор, ном. бр. 101 / С, 1 ком.
2.       Записником о обављеном попису готовине у благајни од 02. јануара 2009. године, утврђено је да на дан 31. децембра 2008. године стање новчаних средстава према благајничком извештају износи 520,00 КМ.
Износ готовине у благајни одговара стању благајничког извјештаја.
3.       На основу извода стање новчаних средстава на жиро рачуну школе на дан 31. децембра 2008. године износи 2.560,90 КМ
Стање новчаних средстава на жиро рачуну одговара стварном стању исказаном у књиговодству.
4.       Пописом потраживања Комисија је утврдио како на дан 31. децембра 2008. године ненаплаћена потраживања износе 560,00 КМ, а односе се на потраживања од закупа простора школе.
5.       Комисија констатује како укупне обавезе на дан 31. децембра 2008. године износе 45.321,87 КМ, а односе се на недоспјеле обавезе за расходе за запослене.
Комисија за попис имовине и обавеза предлаже да рачуноводство школе евидентира мањак из тачке 1. и расход из тачке 2. према прописима буџетског рачуноводства.
КОМИСИЈА:

 1. Иво Ивић, предсједник__________
 2. Ана Анић, члан ______________
 3. Марија Марић, члан ___________

________________________________________________________________________

3.5. Одлука о утврђеним пописним разликама

Директор на основу извештаја и приложених пописних листа одлучује о:

 1. начину ликвидације утврђених мањкова,
 2. начину књижења утврђених вишкова,
 3. отпису ненаплативих и застарелих потраживања и обавеза,
 4. расходовању средстава, опреме и ситног инвентара,
 5. мерама против особа одговорних за мањкове, оштећења, неусклађеност књиговодственог и стварног стања, застарелост и ненаплативост потраживања и сл 

Попис имовине и обавеза завршава достављањем све документације (одлука о годишњем попису имовине и обавеза, извештај о обављеном попису, пописне листе, одлука директора о утврђеним пописним разликама и сл), рачуноводству школе ради књижења евентуалних разлика те усклађивања књиговодственог стања са стањем из приложених пописних листа.

ЗАКЉУЧАК

Може се закључити да је инвентарисање процес утврђивања стварног стања имовине на дан, то је поступак мерења, вагања и бројања имовине. Инвентар је резултат инвентарисања, тј. детаљан попис имовине, потраживања и обавеза на дан.

Може се рећи да је биланс „рекапитулирани” инвентар. Законски прописи обавезују предузећа да пописивање врше најмање једном годишње, по правилу, на крају пословне године, приликом састављања биланса стања и биланса успеха

Дакле, и инвентар и биланс приказују средства и изворе средстава предузећа на одређени дан, с тим што инвентар приказује средства и изворе средстава појединачно по количини и вредности, док биланс приказује средства и изворе средстава само вредносно, и то груписано (збирно), дакле прегледно.

Значи, инвентарисање има контролну улогу у очувању и заштити имовине којом предузеће располаже. Неслагање стварног и књиговодственог стања исказује се као мањак или вишак Нема уредног биланса без инвентара.

ЛИТЕРАТУРА

1.Група аутора: Рачуноводство I, СРРС, Београд, 1994,
2.Група аутора: Рачуноводство I, СРРС, Београд, 1994,
3. Ранковић, Ј.: Теорија биланса, Економски факултет у Београду, 2003,

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

Seminarski i Diplomski Rad

preuzmi seminarski rad u wordu » » » 


Besplatni Seminarski Radovi