Radovi iz Osnova ekonomije:

Faktori proizvodnje-seminarski rad

Inflacija-seminarski rad

Inflacija i deficit javne potrošnje-seminarski rad

Kreditiranje pravnih lica-seminarski rad

Koncept životnog ciklusa-seminarski rad

Makroekonomske promene-seminarski rad

Marksova ekonomska misao-seminarski rad

Multinacionalne korporacije u procesu globalizacije-seminarski rad

Politika indireknih poreza-seminarski rad

Stopa inflacije-seminarski rad

Uloga države u privredi-seminarski rad