Radovi iz Finansijskih tržišta:

Akcije i obveznice-seminarski rad

Finansijska tržišta-seminarski rad

Hartije od vrednosti-seminarski rad

Kamata kao cena novca-seminarski rad

Politika investiranja-seminarski rad

Strategija monetarne politike ecb-seminarski rad

Tokovi novca-seminarski rad

Tržište kapitala-seminarski rad

Tržište novca-seminarski rad

Tržište novca i cena novca-seminarski rad