Radovi iz Ekonomije:

Aktuelni procesi tranzicije i globalizacije-seminarski rad

Akcionarsko društvo-seminarski rad

Analiza ekonomske znanosti kroz povjest-seminarski rad

Akcize-seminarski rad

Budžet Evropske unije-seminarski rad

Carine-seminarski rad

Devizno tržište-seminarski rad

Direktne strane investicije-seminarski rad

Dobrovoljni penzioni fondovi-seminarski rad

Ekonomski rast i razvoj privrede-seminarski rad

Ekonomija kao društvena nauka-seminarski rad

Ekonomičnost-seminarski rad

Ekonomika rada-seminarski rad

Ekonomske integracije-seminarski rad

Faze privrednog procesa-seminarski rad

Finansijska kontrola i revizija-seminarski rad

Finansijska kriza u SAD i njene implikacije na svjetsku ekonomiju-seminarski rad

Globalna ekonomska kriza i njen uticaj na BiH -seminarski rad

Globalna finansijska kriza u SAD-seminarski rad

Globalna finansijska kriza i kriza u Srbiji-seminarski rad

Globalna ekonomska kriza i recesija -seminarski rad

Inflacija i platni bilans-seminarski rad

Inflacioni mehanizmi i ekonomski rast-seminarski rad

Investicije i ekonomski rast-seminarski rad

Internet ekonomija u XXI veku-seminarski rad

Javni dug-seminarski rad

Karteli-seminarski rad

Kibernetika i upravljanje sistemima-seminarski rad

Kompanija Coca-Cola-seminarski rad

Kontraverze savremenog ekonomskog razvoja-seminarski rad

Konvertibilnost valute-seminarski rad

Mere fiskalne i monetarne politike za izlazak iz krize -seminarski rad

Monetarno-kreditna multiplikacija -seminarski rad

Medjunarodna trgovina i problemi savremenog rasta-seminarski rad

Medjunarodna trgovina-seminarski rad

Medjunarodno poslovanje-seminarski rad

Mehanizam trgovanja na berzi-seminarski rad

Nastanak Evropske unije-seminarski rad

Nastanak i razvoj ekonomije-seminarski rad

Privatizacije u Srbiji-seminarski rad

Nezaposlenost u BiH-seminarski rad

Novac-seminarski rad

Nobelovac i delo-seminarski rad

Odnos države prema ekonomiji-seminarski rad

Outsourcing-seminarski rad

Osnovni ekonomski zakoni-seminarski rad

Platni bilans-seminarski rad

Platni promet u Srbiji-seminarski rad

Poreske olakšice i poreski stimulansi-seminarski rad

Porez na dodatu vrednost / PDV-seminarski rad

Privredni sistemi-seminarski rad

Revizija-seminarski rad

Siromaštvo u Srbiji-seminarski rad

Stejkholderi preduzeća-seminarski rad

Strategija dinamičkog i ekon. rasta-seminarski rad

Svetska ekonomska kriza -seminarski rad

Svetske ekonomske krize kroz istoriju-seminarski rad

Štednja i ekonomski rast-seminarski rad

Treća znanstveno tehnološka revolucija-seminarski rad

Tržište rada i tržište kapitala-seminarski rad

Tržiste i tržišne strukture-seminarski rad

Velika depresija-seminarski rad

Veliki ekonomski teoretičari-seminarski rad

„Wal-Mart“ kompanija-seminarski rad

Zastupništvo-seminarski rad

Značaj akumulacije za privredni razvoj u tržišnoj ekonomiji-seminarski rad